spot_img
spot_imgspot_img

Savjeti za putovanje: Prelazak državne granice Bosne i Hercegovine!

Može li državljanin BiH koji je promijeno ime ili prezime s putnom ispravom koja glasi na prvobitno ime ili prezime prijeći granicu BiH?

Državljanin BiH koji promijeni lično ime, ime ili prezime, dužan je promijeniti i putnu ispravu (pasoš ili ličnu kartu) jer su njegovi novi generalijski podaci evidentirani u registru matičnih knjiga i bazama podataka Agencije za identifikacione dokumente i razmjenu podataka (IDDEEA) i ne slažu se s podacima upisanim u putnu ispravu – pasoš, te kao takva putna isprava nije validna za prelazak državne granice, što se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju prilikom obavljanja graničnih provjera.

KORISNE INFORMACIJE

  • Prema Zakona o ličnom imenu Federacije Bosne i Hercegovine, osoba koja je promijenila lično ime ili samo ime ili samo prezime dužna je u roku od 15 dana od dana upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu ličnih isprava (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i druge isprave) nadležnom organu. Slične odredbe sadržane su i u relevantnim zakonima Republike Srpske i Brčko Distrikta, kojima je također propisano da se u pravnom saobraćaju osoba smije služiti samo ličnim imenom koje je upisano u matične knjige.
  • Zakonom o ličnoj karti državljana BiH propisano je da se lična karta mora zamijeniti ako su promijenjeni podaci koji su o imaocu lične karte navedeni u ličnoj karti i imalac lične karte dužan je, zahtjev za zamjenu podnijeti u roku od 60 dana od nastanka razloga za zamjenu.
  • Zakonom o putnim ispravama BiH propisano je da će nadležni organ za izdavanje putne isprave na zahtjev nosioca zamijeniti putnu ispravu.
  • Zakonom o putnim ispravama BiH propisano je da je putna isprava javna isprava kojom se dokazuje identitet i državljanstvo BiH i putnu ispravu smije upotrebljavati samo osoba na čije ime je izdata.
  • Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da ukoliko su promijenjeni podaci koji se odnose na identitet nosioca putne isprave, putna isprava koja sadrži „stare“ generalijske podatke više se ne može koristiti kao dokaz identiteta.

Koji su dokumenti potrebni strancu za ulazak u BiH?

Stranac može ući u BiH ako posjeduje važeću pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji može koristiti za ulazak u BiH čije je važenje najmanje tri mjeseca duže od namjeravanog datuma odlaska sa teritorije BiH i izdat je u posljednjih 10 godina ili je izdat sa rokom važenja TRAJNO. U opravdanim hitnim slučajevima, odnosno ako to zahtijevaju razlozi sigurnosti BiH, humanitarni, ozbiljni profesionalni ili lični razlozi, rok važenja putne isprave može biti i kraći.

Da li je potrebna punomoć za prelazak državne granice maloljetnog državljana BiH?

Za nositelja putne isprave državljanina BiH mlađeg od 14 godina, odnosno poslovno nesposobnu osobu nije potrebna punomoć/suglasnost za  putovanje u inostranstvo u pratnji jednog ili oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja.

Državljanin BiH mlađi od 14 godina mora posjedovati suglasnost oba roditelja ili zakonskog zastupnika odnosno staratelja, ovjerenu kod nadležnog organa, ako putuje u pratnji drugog lica.

Mnoga druga pitanja i odgovori koji se odnose na ulazak i izlazak iz Bosne i Hercegovine nalaze se na stranici Granične policije https://granpol.gov.ba/Faq/Read

www.putujte.ba

- Advertisement -

Napomena: Obavezno je prilikom prenošenja/preuzimanja sadržaja s web portala Putujte.ba u zaglavlju naznačiti izvor (Putujte.ba - sa URL odgovarajućeg sadržaja).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Slični članci

Zadnje vijesti

Naši partneri